Richard Feynman Nhà vật lý lỗi lạc (1918-1988)

But you gotta stop and think about it to really get the pleasure, about the complexity, the inconceivable nature of Nature.

Nhưng bạn phải dừng lại mà nghĩ về nó mới thực sự đạt đến cái khoái cảm, về sự phức tạp, cái bản chất không thể nào hiểu nổi của tự nhiên