Carl Sagan Nhà thiên văn và nhà phổ biến khoa học (1934 – 1996)

Thắp lên một ngọn đèn cầy có ích hơn ngồi chửi rủa bóng tối