Thư viện

Link dẫn đến một số sách về tiến hóa. Cuốn nào tôi có trích dẫn trong các bài viết tôi sẽ cố đăng hết 🙂

  1. Sách Nguồn Gốc Các Loài – Charles Darwin, tiếng Việt & tiếng Anh

(Từ Blog Sinh học)

Nguyễn Nhân Trí đã tạo ra một web tóm tắt & luận giảng Nguồn Gốc Các Loài, lưu ý là tôi vẫn đang còn phải vừa đọc lại sách gốc vừa đối chiếu, nên nếu có chỗ nào chưa chính xác tôi sẽ báo dịch giả sau.
2. Nếu bạn chỉ muốn đọc 1 tài liệu tiếng Việt tổng quát nhất mà đầy đủ nhất về tiến hóa:
Campbell Biology, bản 8. Trích mỗi một phần tiến hóa ra thôi 🙂
Danh mục sách & tài liệu