Muôn màu tiến hóa!

Những trường hợp hay ho trong sinh giới mà bạn không thể bỏ qua:

1. Tiến hóa đồng quy
Khi các loài không có quan hệ họ hàng gần gũi nhưng sống cùng một môi trường, thuyết tiến hóa dự đoán chúng sẽ tiến hóa những cơ quan tương tự, cùng phục vụ những chức năng phù hợp với sinh cảnh
2. Đồng tiến hóa mối và trùng roi
Bạn có thắc mắc: làm sao mối ăn được gỗ? Là nhờ trùng roi cộng sinh trong bụng có enzyme tiêu hóa gỗ. Vậy mối cần trùng, trùng cần mối, con nào tiến hóa trước?
Trả lời: Chúng đồng tiến hóa.
Mục đích trang này là để phổ biến kiến thức, mà ngồi phản biện thôi đã mất hết thời gian rồi :(((((((((((((((((((((. Nữa EvoLit sẽ cố gắng viết những bài tươi vui nhiều hơn để muôn màu không phải chỉ là 2 màu :((((((((((((((((((((
TO BE CONTINUED