Video về tiến hóa

  • Chùm video 12 Ngày Tiến hóa của It’s Okay to Be Smart, do trang Thích Tìm Hiểu dịch.

11.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkhoahocvutruqua09%2Fvideos%2F1872263919668784%2F&show_text=0&width=560

12.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkhoahocvutruqua09%2Fvideos%2F1887879734773869%2F&show_text=0&width=560

10.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkhoahocvutruqua09%2Fvideos%2F1884605251767984%2F&show_text=0&width=560

9.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkhoahocvutruqua09%2Fvideos%2F1884603821768127%2F&show_text=0&width=560

8.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkhoahocvutruqua09%2Fvideos%2F1879379498957226%2F&show_text=0&width=560

7.
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkhoahocvutruqua09%2Fvideos%2F1877313679163808%2F&show_text=0&width=560

6.

5.

4.

3.

2.

1.