Nhân vật nhà cổ thực vật học Ellie Sattler Công Viên Kỷ Jura, Michael Crichton

Những người mường tượng sự sống trên Trái Đất bằng hình ảnh động vật di chuyển trên một cái phông nền xanh vô tri hiểu sai trầm trọng những gì trước mắt họ. Đám cây cỏ ấy thực ra đang rất hăm hở sống. Thực vật lớn lên, di chuyển, uốn vặn và xoay trở, chiến dấu giành ánh nắng; và chúng tương tác liên tục với động vật – cảnh cáo một số bằng những vỏ những gai; đầu độc một số con và lại nuôi dưỡng một số khác nhằm trục lợi sinh sản, để phát tán phấn và hạt.[…]