Francis Collins Cựu lãnh đạo dự án giải mã bộ gen người

Bằng chứng ủng hộ cho việc mọi sinh vật đều từ một tổ tiên chung mà ra thật sự áp đảo. Là một người đạo Ki-tô tin tưởng vào Kinh Thánh, tôi có lẽ chẳng muốn đó là sự thật. Nhưng sự thật là vậy. Sẽ chẳng có ích lợi gì cho đức tin khi cố gắng chối bỏ điều đó.