Carl Sagan Nhà thiên văn và nhà phổ biến khoa học (1934 – 1996)

Nếu ta khao khát hành tinh của chúng ta phải quan trọng, ta có thể làm được. Chúng ta làm thế giới của chúng ta vĩ đại bằng sự táo bạo của những câu hỏi và sự sâu sắc của những câu trả lời