Carl Sagan, The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark

Nếu chúng ta quá muốn tin rằng các vì sao mọc và lặn vì chúng ta, rằng chúng ta là lí do Vũ Trụ tồn tại, phải chăng khoa học đã chơi ta một vố khi nó đập tan những ảo tưởng sức mạnh ấy?