Jared Diamond Tác giả Guns, Germs and Steel 

Sinh học là một ngành khoa học.Tiến hóa chính là khái niệm làm sinh học đặc biệt.